Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky PrimaRestaurant.cz

Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.
 2. Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je společnost PrimaFuture.cz s.r.o., IČ 28128842, se sídlem tř. Čsl. Legií 704/18, České Budějovice, PSČ 370 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18957.
 3. Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „www.primafuture.cz“ (nebo jiných stránkách společnosti PrimaFuture.cz s.r.o.) na některou z nabízených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popř. zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Při objednání obdrží Zákazník od provozovatele přihlašovací údaje do zákaznického účtu Primafuture.cz (nebo jiného dle konkrétního typu služby).
 4. Autorizací se myslí prokázání totožnosti zákazníka, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Zákaznickému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání se zákaznickým účtem a službami, které jsou pod ním vedeny.
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu okamžitě zrušit.
 6. Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 7. Zákazník uzavřením Smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje.
 8. Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 9. V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zablokovat jeho Služby. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Provozovatel oprávněn službu zrušit a to nenávratně.
 10. Zablokováním Služby se rozumí znefunkčnění dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě.
 11. Zrušením služby se rozumí její zablokování, ukončení a smazání dat této služby
 12. Nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou dílčí dokumenty upravující podmínky pro jednotlivé druhy nabízených služeb:
  – smluvní podmínky hostingových služeb Primawebhosting.cz, smluvní podmínky PrimaRestaurant.cz

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 2. Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací. O těchto odstávkách je povinen předem informovat Zákazníka. Tyto informace zveřejňuje Provozovatel na svých WWW stránkách, nebo jiným způsobem, který je pouze na Provozovateli.
 3. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
 4. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.
 5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
 6. Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

 1. Rozsah a podmínky poskytování zákaznické podpory jsou specifikovány v podmínkách jednotlivých služeb.
 2. Při kontaktování zákaznické podpory může Provozovatel požadovat, aby se Zákazník prokázal přihlašovacími údaji do zákaznického účtu či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené (autorizace). Pokud tak Zákazník neučiní, může Provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Provozovatele odmítnout.
 3. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Zákazníkovi základní informace, návody a rady. Pokud Zákazník žádá po Provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika Provozovatele a který byl způsoben chybou na straně Zákazníka či následkem nesprávného užívání Služby, může Provozovatel po Zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika a nebo tuto opravu může provozovatel zcela odmítnout.
 4. Provozovatel neodpovídá vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručení e-mailových zpráv Zákazníkovi.
 5. Jestliže je u služby k dispozici podpora přes telefon, lze telefonem získávat pouze obecné informace a rady či řešit zjevné poruchy či nedostatky služby. Nelze však přes telefon žádat provedení úkonů, které vyžadují autorizaci zákazníka.

Vyúčtování a platby

 1. Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu Zákazníka. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě.
 2. – Faktury za jednorázové úkony techniků jsou splatné předem, případně do 7 dnů od provedení daného úkonu.
  – Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu či zálohovou fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu zablokovat.
  – Jestliže je jakákoliv faktura či zálohová faktura více jak 21 dní po splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu okamžitě zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka nenávratně smazána.

 3. Neuhrazení faktury či zálohové faktury nemá vliv na předplatné období. Zákazník je povinen uhradit provoz služby i za dobu, kdy byla Provozovatelem zablokována.
 4. Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
  a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
  b) je poukázána správná částka ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet Provozovatele
  e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
 5. Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.
 6. Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním služeb.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 3. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi formou informace na WWW stránkách provozovatele, nebo jiným způsobem.
 4. Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Provozovatel povinen Zákazníka ihned informovat.
 5. V případě, že Zákazník porušuje tyto Smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Provozovatelem, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data Zákazníka smazána a to nenávratně.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen používat služby podle manuálů, návodů a instrukcí dodaných Provozovatelem. Je také povinen v tomto smyslu proškolit všechny, kteří se na správě služeb podílejí.
 2. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 3. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
 4. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Provozovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Provozovatele případně jeho partnerů.
 5. Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 6. Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.
 7. Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.
 8. Zákazník ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

Vyloučení z provozu

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování služeb Zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
  – je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
  – je v rozporu s dobrými mravy
  – porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
  – rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
  – přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
  – přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran
  – ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data, jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Zákazník toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn tyto programy či data smazat.
 4. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám.
 5. Provozovatel umožní umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních pouze po předchozí dohodě mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování takového obsahu zakázáno.
 6. Provozovatel je oprávněn omezit provoz služby v případě, že Zákazník pro jejich provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení Provozovatele.

Ochrana informací a ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.
 2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 3. Poskytovatel je oprávněn sdělovat nezbytné údaje Zákazníka třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz služeb, které je Poskytovatel dle smlouvy uzavřené se Zákazníkem povinen Zákazníkovi poskytnout. Takto je Poskytovatel oprávněn činit výhradně za účelem plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem.
 4. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení; když tyto údaje poskytují zákazníci správce – fyzické osoby a právnické osoby (resp. osoby jednající za právnické osoby)) jen za účelem plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. Pokud by Poskytovatel zpracovával osobní údaje Zákazníka pro jiné účely, bude tak činit vždy výhradně na základě výslovného dobrovolného informovaného souhlasu Zákazníka (subjektu údajů).
 5. Poskytovatel se zavazuje v souladu s aktuálně závaznou právní úpravou zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Dobu trvání dohody a její zánik upravují smluvní podmínky konkrétních služeb.
 2. Při ukončení provozování služby nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 2. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností ihned od zveřejnění změn a to buď na webu nebo jiným způsobem, který je pouze na uvážení Provozovatele. Zachováním provozu svých služeb i po změně Smlouvy, Podmínek, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svých služeb.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2012