Smluvní podmínky PrimaRestaurant

Smluvní podmínky PrimaRestaurant.cz

Základní ustanovení

 1. Tyto Smluvní podmínky PrimaRestaurant (dále jen „Podmínky PR“) jsou součástí „Všeobecných smluvních podmínek služeb společnosti PrimaFuture.cz s.r.o. (dále jen „VOP“).
 2. Použití těchto Podmínek PR má přednost před použitím VOP.
 3. Přístupové údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou při zřízení služby zasílána na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou při registraci. Při zapomenutí hesla není možné heslo Zákazníkovi znovu zaslat, protože si jej Provozovatel z bezpečnostních důvodů ve svých databázích neeviduje v původní formě. V takovém případě je nutné, aby Zákazník požádal e-mailem na Provozovatelovu e-mailovou adresu o nové přístupové údaje.

Umístění a používání PrimaRestaurant

 1. Služba PrimaRestaurant je provozována na sdílených serverech, tj. na takových, kde se nachází zároveň služby pro více zákazníků. Může tak docházet ke zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb z důvodu většího vytížení serveru jinými zákazníky. Provozovatel rychlost služby PrimaRestaurant nijak negarantuje.
 2. Prostor pro službu PrimaRestaurant není omezený.
 3. Provozovatel je oprávněn zkoumat data Zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data v rozporu s těmito podmínkami (smluvní podmínky PR).
 4. Podrobnosti, technické specifikace a konkrétní omezení služby PrimaRestaurant jsou uvedeny na stránkách Provozovatele.
 5. Data PrimaRestaurant jsou zálohována 1x denně. Tato záloha slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém je služba provozována. Jestliže zákazník požaduje obnovu dat ze zálohy v případě, že ztráta dat nebyla způsobena Provozovatelem či poruchou jeho technologie, je taková obnova zpoplatněna.
 6. K službě PrimaRestaurant je poskytována zákaznická podpora především e-mailovou komunikací, a to v době uvedené na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Ceny. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služby.
 7. PrimaRestaurant umožňuje rozesílat e-maily hostům, kteří o zasílání jednoznačně požádali (e-mailem nebo formou napsaného e-mailu na papíru). Provozovatel neodpovída za rozesílání těchto e-mailů Zákazníkem a na základě stížností uživatelů může Provozovatel neprodleně vypnout službu PrimaRestaurant Zákazníkovi, který rozesílá nevyžádané e-maily ve formě polední nabídky nebo akcí hostům, kteří o zasílání nepožádali. Bez možnosti opětovného zapojení služby a bez vrácení zaplacené částky. Velmi oporučujeme schovávat si žádosti o zasílání polední nabídky a akcí.

Vyúčtování a platby

 1. Provoz služby PrimaRestaurant se hradí formou předplatného dle platných cenových programů.
 2. Po objednání služby vystaví Provozovatel Zákazníkovi zálohovou fakturu na první předplatné období jednoho roku. Služba je během této doby již plně funkční, avšak nejedná se o testovací období a je nutné platbu za objednanou službu zaplatit převodem na bankovní účet Provozovatele.
 3. Provozovatel vystaví Zákazníkovi zálohovou fakturu (výzvu k platbě) na další období 14 dní před vypršením předplaceného období. Splatnost těchto zálohových faktur je 14 dní.

Změny varianty služby

 1. Zákazník může prostřednictvím e-mailu Provozovatele zažádat o přechod na jiný tarif této služby, V této žádosti se musí Zákazník prokázat svými přihlašovacími údaji k zákaznickému účtu PrimaRestaurant.cz. Zákazník v žádosti uvede, ke kterému dni žádá provést změnu.
 2. Jestliže se jedná o přechod na vyšší tarif služby či zřízení příplatkové služby, vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu na rozdíl částky, kterou se uhradí rozšíření služby do konce aktuálního předplatného období. V následné zálohové faktuře bude zahrnuta rozšířená služba na celé další předplatné období.
 3. Jestliže se jedná o přechod na nižší variantu služby či o zrušení příplatkové služby, Provozovatel Zákazníkovi nevrací rozdíl z částky zaplacené za aktuální předplatné období. Cena za službu bude snížena až na zálohové faktuře na další předplatné období.
 4. Při ukončení provozování služby se Zákazníkovi částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 1. Provozovatel garantuje dostupnost a funkčnost služby. Jestliže je služba nedostupná z důvodu poruchy více než 24 hodin v kalendářním měsíci, náleží Zákazníkovi kompenzace ve formě slevy 0,05% za každou další započatou hodinu nedostupnosti, nejvýše však částka odpovídající měsíčnímu (v případě měsíčního předplatného) nebo ročnímu (v případě ročního předplatného) poplatku za provoz služby. Tato sleva je poskytnuta v prvním měsíci následujícího předplatného období, které ještě nebylo Zákazníkem uhrazeno, popř. poskytnutím odpovídajícího počtu dní zdarma. Do doby nedostupnosti, za kterou náleží Zákazníkovi kompenzace dle druhé věty tohoto odstavce, se nezapočítává doba nedostupnosti systému během plánovaných odstávek.
 2. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně (e-mailem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 3. Na kompenzaci nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

Doba trvání dohody a její zánik

 1. Smlouva o poskytování placených služeb se uzavírá na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání Smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.
 2. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou nebo jednostrannou výpovědí bez možnosti vrácení již zaplacených poplatků. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.